Ling Square 7 » Kim jesteśmy » Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły

Wersja PDF

Regulamin Centrum JA�zykA?w Obcych
Ling Square 7

Niniejszy regulamin okreA�la organizacyjne warunki dziaA�ania Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 i stanowi nieodA�A�czny element oferty.

 1. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 jest placA?wkA� kursowA�, majA�cA� na celu uA�atwienie jakA�najefektywniejszego funkcjonowania jednostki we wspA?A�czesnym A�wiecie, w ktA?rym znajomoA�A� jA�zykA?w obcychA�jest niezbA�dnym elementem rozwoju osobistego. Celem placA?wki jest organizacja i prowadzenie kursA?w wA�zakresie nauki jA�zykA?w obcych oraz kursA?w wspomagajA�cych edukacjA� dla dzieci, mA�odzieA?y i osA?b dorosA�ych.A�W ofercie znajdujA� siA� rA?wnieA? szkolenia podnoszA�ce kwalifikacje zawodowe, przygotowanie do egzaminA?w: gimnazjalnegoA�i maturalnego z przedmiotA?w objA�tych egzaminem oraz do egzaminA?w paA�stwowych. Centrum JA�zykA?w ObcychA�Ling Square 7 zapewnia rA?A?norodne kursy jA�zykowe, a jednA� z zasad placA?wki jest zapewnianie zajA�A� o jakA�najwyA?szym standardzie.
 2. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 prowadzi kursy trwajA�ce przez okres roku szkolnego oraz w innychA�terminach, co dotyczy: grup egzaminacyjnych, okresu letniego, kursA?w online i innych szczegA?lnychA�przypadkA?w. ZajA�cia stacjonarne organizowane w szkoA�ach paA�stwowych nie odbywajA� siA� w czasie feriiA�szkolnych, przerw A�wiA�tecznych oraz dni ustawowo wolnych.
 3. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 i SA�uchacz (lub Opiekun SA�uchacza niepeA�noletniego bA�dA�cyA�PA�atnikiem) zawierajA� UmowA�, zgodnie z ktA?rA� Centrum JA�zykA?w Obcych zobowiA�zuje siA� do przeprowadzeniaA�zajA�A� jA�zykowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyA?szA� starannoA�ciA� i na wA�aA�ciwym poziomieA�zaawansowania. Opiekun SA�uchacza niepeA�noletniego ponosi peA�nA� odpowiedzialnoA�A� za wykonanie UmowyA�przez SA�uchacza.
 4. Lektor odpowiada za bezpieczeA�stwo SA�uchaczy podczas zajA�A� stacjonarnych.
 5. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 przeprowadzi kurs w liczbie godzin okreA�lonej w Umowie oraz wA�terminie najpA?A?niej do dnia wskazanego w Umowie. DokA�adny termin rozpoczA�cia zajA�A� jest przekazywanyA�SA�uchaczowi na bezpoA�rednim spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznA� pocztA� mailowA� co najmniej na 7 dniA�przed planowanym rozpoczA�ciem zajA�A�. Termin wykonania umowy moA?e ulec skrA?ceniu zaA�zgodA� grupy, po wczeA�niejszym
  zrealizowaniu wszystkich godzin kursu.
 6. W przypadku kursA?w stacjonarnych za lekcjA� uznaje siA� jednostkA� trwajA�cA� 45 minut. W przypadku kursA?wA�online zajA�cia dzielA� siA� na godzinne i 45 minutowe.
 7. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zabrania kopiowania i dalszego wykorzystywania w jakiejkolwiekA�formie materiaA�A?w zamieszczanych na stronie internetowej i wykorzystywanych podczas zajA�A� online, chyba A?eA�zgoda taka udzielona zostanie przez lektora, poprzez funkcjA� udostA�pniania plikA?w.
 8. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 deklaruje, A?e prowadzi zajA�cia w grupach: jednoosobowych, 4 do 10A�osA?b, 6 do 12 osA?b, 8 do 12 osA?b, oraz innych w zaleA?noA�ci od rodzaju kursu. LiczbA� osA?b w danej grupieA�okreA�la Umowa. WyjA�tkowo i tylko tymczasowo grupa moA?e liczyA� wiA�cej osA?b niA? zapisano w umowie, jeA?eliA�wszyscy jej SA�uchacze wyraA?A� na to zgodA�.
 9. Umowa do kaA?dego rodzaju kursu stacjonarnego sporzA�dzana jest w dwA?ch jednobrzmiA�cych egzemplarzach.A�W przypadku kursA?w online, SA�uchacza oraz Ling Square 7 obowiA�zuje poniA?szy regulamin oraz cennik kursuA�online.
 10. JeA?eli z jakiegokolwiek powodu liczba SA�uchaczy pozostaA�ych w grupie spadnie poniA?ej najniA?szejA�wyznaczonej dla danego kursu w Umowie, Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 moA?e zaproponowaA�A�SA�uchaczom alternatywne rozwiA�zanie, np. podniesienie opA�aty za pozostaA�A� czA�A�A� kursu, zmniejszenie liczbyA�godzin kursu. W razie odmowy Centrum JA�zykA?w Obcych moA?e rozwiA�zaA� grupA�, proponujA�c SA�uchaczomA�naukA� w innych grupach na tym samym poziomie. W przypadku nieprzyjA�cia A?adnej propozycji CentrumA�JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zwrA?ci SA�uchaczowi niewykorzystanA� czA�A�A� opA�aty za kurs.
 11. Ceny oraz formy pA�atnoA�ci zawarte sA� w oficjalnych cennikach i dostA�pne sA� na stronie internetowejA�www.lingsquare7.edu.pl oraz w HARMONOGRAMIE UISZCZANIA RAT Z TYTUA?U WYNAGRODZENIAA�ZA KURS JA?ZYKOWY doA�A�czanym do Umowy. W przypadku ratalnej formy pA�atnoA�ci i przekroczenia terminuA�zapA�aty kolejnej raty Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 nalicza odsetki ustawowe oraz moA?eA�wypowiedzieA� UmowA� w trybie natychmiastowym.
 12. W przypadku kursA?w prowadzonych w salach szkA?A� podstawowych Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin w kursie lub skonsultowania ze sA�uchaczami dopA�at do kursu w sytuacji gdy cena za najem narzucona przez UrzA�d Miasta, w ktA?rym szkoA�a podstawowa siA� znajduje, wzroA�nie powyA?ej 20% wzglA�dem ceny z dnia podpisania umowy z PA�atnikiem.
 13. RezygnacjA� z kursu SA�uchacz zgA�asza pisemnie u lektora. SkreA�lenie z listy SA�uchaczy oraz zwolnienieA�z obowiA�zku uiszczenia kolejnej raty za naukA� nastA�piA� moA?e z zachowaniem 30-dniowego okresuA�wypowiedzenia liczonego od dnia przyjA�cia pisemnego oA�wiadczenia przez lektora. Termin ten obowiA�zuje wA�przypadku rezygnacji w czasie trwania kursu oraz na nie mniej niA? 10 dni przed jego rozpoczA�ciem. W takimA�przypadku naleA?noA�A� za niewykorzystane zajA�cia rozliczana i zwracana jest po upA�ywie 30-dniowego okresuA�wypowiedzenia, po potrA�ceniu opA�at manipulacyjnych dotyczA�cych kosztA?w korespondencji pisemnej i przelewuA�bankowego.A�SA�uchacz ma prawo zrezygnowaA� z kursu jeszcze przed jego rozpoczA�ciem. Rezygnacja ta wymaga zachowaniaA�formy pisemnej na nie mniej niA? 10 dni przed rozpoczA�ciem kursu. Na tej podstawie Centrum JA�zykA?w ObcychA�Ling Square 7 zwraca wpA�aconA� kwotA� po potrA�ceniu opA�at manipulacyjnych zwiA�zanych z przesyA�anymiA�dokumentami oraz przelewem bankowym.
 14. NieobecnoA�A� SA�uchacza nie stanowi podstawy do zwrotu opA�aty za opuszczone zajA�cia.
 15. Wszelkie zmiany umowy wymagajA� formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygoremA�niewaA?noA�ci. OA�wiadczenie co do treA�ci Umowy zA�oA?one drogA� faksowA� lub internetowA� nie wywoA�uje skutkA?wA�prawnych.
 16. WysokoA�A� przysA�ugujA�cych SA�uchaczowi rabatA?w jest ustalana przy zawarciu Umowy, na podstawieA�obowiA�zujA�cej oferty.
 17. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny kursu o wysokoA�A�A�stawki VAT w przypadku wprowadzenia w A?ycie ustawy nakA�adajA�cej na kursy jA�zykowe obciA�A?enia podatkiemA�od towarA?w i usA�ug.
 18. SA�uchacz ma prawo do:
  • otrzymania rzetelnej wiedzy,
  • wA�aA�ciwie zorganizowanego procesu ksztaA�cenia, zgodnie z zasadami bezpieczeA�stwa i higieny,
  • opieki wychowawczej i warunkA?w zapewniajA�cych: bezpieczeA�stwo, ochronA� przed wszelkimi formamiA�przemocy fizycznej bA�dA? psychicznej oraz ochronA� i poszanowanie jego godnoA�ci,
  • A?yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
  • rozwijania zainteresowaA�, zdolnoA�ci, talentA?w, osobowoA�ci,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobA?w kontroli postA�pA?w w nauce,
  • wpA�ywania na A?ycie Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7, przebieg procesu dydaktycznego, zakresA�i sposA?b ksztaA�cenia,
  • zmiany grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Centrum JA�zykA?wA�Obcych Ling Square 7
  • otrzymania od Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zaA�wiadczenia o ukoA�czeniu kursu na podstawieA�udokumentowanego w dzienniku zajA�A� uczestnictwa w zajA�ciach (dopuszcza siA� 25% nieobecnoA�ci).
  • zgA�aszania zastrzeA?eA� lub wnioskA?w dotyczA�cych pracy Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 i przebieguA�kursu. Dyrekcja Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 ma obowiA�zek bezzwA�ocznie je rozpatrzeA� iA�reagowaA� na nie.
  • odwoA�ania wykupionych zajA�A� online lub indywidualnych nie pA?A?niej niA? 24 godziny przed umA?wionym terminem zajA�A� (forma kontaktu: wyA�A�cznie rozmowa telefoniczna z lektorem prowadzA�cym zajA�cia lub dyrektorem Ling Square 7).
 19. SA�uchacz ma obowiA�zek:
  • aktywnego udziaA�u w zajA�ciach oraz przestrzegania postanowieA� zawartych w Regulaminie, wszelkich decyzjiA�oraz poleceA� pracownikA?w Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 podczas zajA�A� i przerw miA�dzylekcyjnych,
  • przestrzegania zasad porzA�dku, BHP oraz kultury wspA?A�A?ycia w odniesieniu do innych UczestnikA?w,A�nauczycieli (lektorA?w) i pracownikA?w Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7. SA�uchacz odpowiada finansowoA�za szkody spowodowane przez siebie podczas zajA�A� stacjonarnych, za SA�uchacza niepeA�noletniego w takimA�przypadku odpowiadajA� Opiekunowie,
  • terminowego uiszczania opA�at za naukA� w wysokoA�ci i terminie okreA�lonym w ofercie,
  • doA�oA?yA� naleA?ytej starannoA�ci w zakresie pieczy nad rzeczami wnoszonymi na teren zajA�A� stacjonarnych.
 20. Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 ma prawo do odwoA�ania 15% zajA�A� pod warunkiem otrzymaniaA�zgody grupy i wskazania dodatkowego terminu na odrobienie zajA�A� w okresie trwania Umowy.
 21. W przypadku zajA�A� pogotowia jA�zykowego oraz kursA?w online poza zasadami ogA?lnymi obowiA�zujA�:
  • rozliczenia transakcji kartA� kredytowA� i e-przelewem przeprowadzane sA� za poA�rednictwem CentrumA�Rozliczeniowego Dotpay. Za kursy jA�zykowe online moA?liwa jest takA?e pA�atnoA�A� zwykA�ym przelewem,A�bezpoA�rednio na konto bankowe Ling Square 7;
  • Centrum JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 zobowiA�zuje siA� do przestrzegania ochrony danych osobowychA�zgodnie z ustawA� o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926); LingA�Square 7 jednoczeA�nie zapewnia, A?e informacje zawarte w bazie danych osobowych nie bA�dA� dostA�pne dlaA�wiA�kszej liczby pracownikA?w, niA? to niezbA�dne do wA�aA�ciwego wykonania postanowieA� umowy;
  • usA�ugA� pogotowia jA�zykowego zakupuje siA� wyA�A�cznie po akceptacji Regulaminu Centrum JA�zykA?w ObcychA�Ling Square 7; moA?liwy termin wykonania usA�ugi sprawdzany jest w cotygodniowo uaktualnianym grafikuA�dyA?urA?w lektorA?w dostA�pnym na stronie internetowej www.lingsquare7.edu.pl; usA�uga moA?e zostaA� wykonanaA�dopiero po dokonaniu odpowiedniej wpA�aty na konto Ling Square 7;
  • maksymalny czas konsultacji (jedna wizyta na dyA?urze pogotowia jA�zykowego) to 45 minut, w przypadkuA�problemA?w wymagajA�cych dA�uA?szych konsultacji Klient ma prawo wykupienia kolejnej godziny zajA�A�A�pogotowia, o ile w danym dniu w grafiku widnieje lektor dostA�pny w danych godzinach,
  • Klient ma moA?liwoA�A� wykupienia zajA�A� online zgodnie z harmonogramem dostA�pnym na stronie internetowejA�Ling Square 7 lub po wczeA�niejszym, indywidualnym ustaleniu dA�ugoA�ci trwania i ceny za zajA�cia z Ling SquareA�7. UsA�uga moA?e zostaA� wykonana dopiero po dokonaniu odpowiedniej wpA�aty na konto Ling Square 7;
  • usA�ugi online A�wiadczone sA� dla osA?b indywidualnych, nie bA�dA�cych podatnikami VAT. Tymczasowo nieA�A�wiadczymy usA�ug dla podmiotA?w zagranicznych bA�dA�cych pA�atnikami w rozumieniu przepisA?w ustawy o VAT,A�a wiA�c firmami, instytucjami a�� nie wystawiamy dla nich faktur VAT;
  • Klient ma prawo do zwrotu usA�ugi w przypadku, gdy usA�uga nie zostaA�a wykonana (nie nastA�piA�o poA�A�czenie zA�lektorem online w czasie wyznaczonym wedA�ug grafiku dyA?urA?w lektorA?w czy teA? znaczne problemy techniczneA�z ktA?rejkolwiek ze stron uniemoA?liwiA�y dobrA� jakoA�A� konsultacji); by otrzymaA� zwrot Klient w czasieA�nieprzekraczajA�cym 24 godzin powinien e-mailowo przesA�aA� zgA�oszenie reklamacyjne; w przypadku uznaniaA�reklamacji firma Ling Square 7 potrA�ca koszty manipulacyjne zwiA�zane z obsA�ugA� pA�atnoA�ci.
 22. Regulamin wchodzi w A?ycie z dniem 01.04.2010r. O kaA?dych zmianach w nich zachodzA�cych CentrumA�JA�zykA?w Obcych Ling Square 7 poinformuje w aktualnoA�ciach na stronie internetowej.

Zapisz się online

Szanując Twój czas, postanowiliśmy maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces zapisywania się na kursy językowe w naszym Centrum Języków Obcych.

Wybierz odpowiedni kurs, wypełnij formularz i w kilka minut zapisz się na zajęcia
językowe w Ling Square 7.

 1. pola oznaczone * są wymagane
 

cforms contact form by delicious:days

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress